خدمات مدیریت ضایعات

مشتری: آقای رسول زندی

مهارت ها: وردپرس

این سایت برای بنگاه ضایعاتی زندی طراحی شده است . وبسایت شرکتی و خدماتی به معرفی فعالیت های شرکت و خدمات ارائه شده می پردازد . شماره تماس ها و راه های ارتباطی مختلفی نیز برای برقراری ارتباط مشتریان با کارفرما نیز قرار داده می شود . از جمله دکمه ی تماس مستقیم است که به برقراری سریع تر و راحتتر ارتباط کمک می کند .

zayeatzandi.ir